6 Ιουν 2013

Τι είναι φωνολογική επίγνωση και ποια η σημασία της για την ανάγνωση και την γραφή

Φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική ενημερότητα ονομάζουμε την έμφυτη ικανότητα του παιδιού να κατακτά τους κανόνες φωνολογίας της μητρικής του γλώσσας όσον αφορά στον προφορικό λόγο.