11 Δεκ 2015

Τι είναι οι ΑΦΑΣΙΕΣ?

Με τον όρο αφασίες περιγράφονται οι διαταραχές κατανόησης του προφορικού λόγου ή εκπομπής του λόγου ή οι διαταραχές κατανόησης του γραπτού λόγου (οπτικές αφασίες).

Οι διαταραχές που αφορούν τον προφορικό λόγο διακρίνονται στην αφασία εκπομπής, την αισθητηριακή αφασία, την αφασία αγωγής, την μικτή η καθολική αφασία, τις διαφλοιϊκές αφασίες και τις αμιγείς αφασίες.


    Αφασία εκπομπής (κινητική αφασία του Broca): χαρακτηρίζεται από ποσοτική μείωση και απλοποίηση της ομιλίας και βραδύτητα της ροής των λέξεων, ενώ σε βαριές καταστάσεις η ομιλία μπορεί να περιορίζεται σε στερεοτυπίες ή να είναι αδύνατη. Η κατανόηση του λόγου είναι πλήρης και συνήθως συνυπάρχει αγραφία, ενώ η επανάληψη λέξεων είναι αδύνατη. Η βλάβη εντοπίζεται στο κέντρο του Broca του επικρατητικού ημισφαιρίου, ενώ εάν η βλάβη εντοπίζεται στην αντίστοιχη περιοχή του υπολειπόμενου ημισφαιρίου υπάρχει δυσπροσωδία.

    Αισθητηριακή αφασία του Wernicke: οι ασθενείς εμφανίζουν αδυναμία στην κατανόηση του προφορικού ή ακόμη και του γραπτού λόγου. Παρόλο που οι λέξεις στον προφορικό ή γραπτό λόγο παράγονται με ευχέρεια και η ροή του λόγου είναι καλή, υπάρχουν παραφασίες, νεολογισμοί, παραγραφίες και παραλεξίες. Η ικανότητα επανάληψης λέξεων διατηρείται συνήθως σε καλό βαθμό. Η βλάβη εντοπίζεται στις οπισθιορολανδικές περιοχές.

    Αφασία αγωγής: οφείλεται σε διακοπή της οδού επικοινωνίας του κέντρου κατανόησης του λόγου και του κινητικού κέντρου του λόγου. Ο ασθενής διατηρεί την ικανότητα κατανόησης του γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και ομιλία με καλή ροή και άρθρωση που είναι ωστόσο δυσνόητη λόγω παραφικών διαταραχών και νεολογισμών. Επίσης η ικανότητα επανάληψης λέξεων είναι διαταραγμένη, όπως και η κατονομασία αντικειμένων και η υψηλόφωνη ανάγνωση.

   Μικτή ή σφαιρική αφασία: πρόκειται για αφασία που συνδυάζει τη συμπτωματολογία της κινητικής και της αισθητηριακής αφασίας με διαταραχή της εκπομπής και της κατανόησής του λόγου. Προκαλείται από εκτεταμένες βλάβες μετωποκροταφοβρεγματικά.

    Διαφλοιϊκή αφασία: η αισθητική διαφλοιϊκή αφασία χαρακτηρίζεται από καλή ροή του λόγου και επανάληψη λέξεων, η κατανόηση της σημασίας του γραπτού και του προφορικού λόγου ωστόσο είναι διαταραγμένη. Οι ασθενείς επαναλαμβάνουν τις λέξεις χωρίς να κατανοούν τη σημασία τους (ηχολαλία) Απαντάται κυρίως σε μεταβολικές εγκεφαλοπάθειες, σε έσω μετωποβρεγματικές, κροταφικές και θαλαμικές προσβολές. Μετωπιαίες βλάβες και βλάβες των βασικών γαγγλίων προκαλούν κινητική διαφλοιϊκή αφασία που χαρακτηρίζεται από καλή κατανόηση και επανάληψη λέξεων, η ροή ωστόσο του λόγου είναι μειωμένη.

    Αμιγείς αφασίες: με τον όρο αμιγείς αφασίες περιγράφονται οι εξής καταστάσεις:
1. Αμιγής φλοιϊκή δυσαρθρία, οφείλεται σε υποφλοιώδη βλάβη μεταξύ της περιοχής του Broca και του κινητικού φλοιού και χαρακτηρίζεται από δυσαρθρία χωρίς αγραφία ή άλλες αφασικές διαταραχές,
2. Αμιγής κινητική αγραφία, οφείλεται σε υποφλοιώδη βλάβη στο οπίσθιο τμήμα της μέσης μετωπιαίας έλικας,
3. Κατονομαστική αφασία, που αναφέρεται και ως ανομία ή αμνησιακή αφασία και χαρακτηρίζεται από αδυναμία του ασθενούς να κατονομάσει αντικείμενα, είναι σε θέση ωστόσο να τα περιγράψει. Η βλάβη εντοπίζεται μεταξύ της οπίσθιας μοίρας της άνω και κάτω κροταφικής έλικας και της γωνιώδους έλικας,
4. Αμιγής ακουστική αφασία, που αναφέρεται και ως αμιγής λεκτική κώφωση ή υποφλοιώδης ακουστική αφασία. Περιλαμβάνει διαταραχή της κατανόησης του προφορικού λόγου, αλλά η μνημονική ανάκληση των λέξεων και ο σχηματισμός του εσωτερικού λόγου δεν διαταράσσονται. Η βλάβη είναι υποφλοιώδης και διακόπτει τις ίνες που συνδέουν το ακουστικό κέντρο πρόσληψης των ελίκων του Heschl με το κέντρο του Wernicke.
5. Αμιγής οπτική αφασία ή αλεξία χωρίς αγραφία, που αναφέρεται και ως αμιγής λεκτική τύφλωση και χαρακτηρίζεται από αδυναμία κατανόησης του γραπτού λόγου χωρίς διαταραχή της γραφής. Η βλάβη εντοπίζεται στην υποφλοιώδη κροταφοϊνιακή περιοχή ή πλησίον του σπληνίου του μεσολοβίου και διαταράσσει την σύνδεση μεταξύ γωνιώδους έλικας και πληκτραίας σχισμής. Η μνημονική ανάκληση των λέξεων και ο σχηματισμός του εσωτερικού λόγου δεν διαταράσσονται.Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...