7 Σεπ 2012

Παράλληλη στήριξη (όσα πρέπει να γνωρίζετε)

Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από 25 Αυγούστου έως και 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό


    Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης τou μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2012
    Με την αίτηση του για παροχή παράλληλης στήριξης ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ (οικείο ΚΕΔΔΥ εννοείται το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης - δείτε: τη λίστα των ΚΕΔΔΥ της χώρας). Αρμόδιο όργανο για την εισήγηση παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕΔΔΥ, Στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και αν αυτή θα γίνεται σε μόνιμη βάση.
    Σε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία, δηλαδή να εξειδικεύει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν αρκεί η ένταξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης.
    Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει (μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπ/σης) τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τμήμα Γ' (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
.

Η παράλληλη στήριξη των μαθητών παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικούς του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η πράξη έγκρισης παροχής παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος.

Κατ’ εξαίρεση για τους μαθητές με αυτισμό για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η παροχή παράλληλης στήριξης για το έτος 2011-2012, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Προσοχή! Στη βεβαίωση φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει το παιδί το Σεπτέμβριο του 2012.

Ο νόμος για την Παράλληλη Στήριξη είναι ο 3699/2008 (ΦΕΚ Α' 199).

Β. Στήριξη σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται από ειδικό βοηθητικό προσωπικό


Για τους μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται οι διατάξεις του άρθρου 6§2 του ν. 3699/2008 προβλέπουν τη στήριξη από ειδικό βοηθητικό προσωπικό (Ε.Β.Π.).

    Η αίτηση για έγκριση και παροχή στήριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται υποβάλλεται στο σχολεία φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής έως και την 31η Ιουλίου 2011, εκτός αν η ανάγκη για στήριξη από Ε,Β.Π, προκύψει μετά την ανωτέρω προθεσμία.
    Με την αίτηση του για παροχή στήριξης από Ε.Β.Π., ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή.
    Οι ανωτέρω αιτήσεις καθώς και βεβαιώσεις εγγραφής ή φοίτησης, διαβιβάζονται από τη Δ/νση του σχολείου στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής ταυ ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω της αντίστοιχης Περιφερειακής Δ/νσης αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης.
    Η στήριξη των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται παρέχεται μόνο από ειδικό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
    Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικούς και στήριξης Ε.Β.Π.
    Σε περίπτωση που στο ίδιο σχολείο εγκριθεί στήριξη με ειδικό βοηθητικό προσωπικό για δύο μαθητές τότε το ΚΕΔΔΥ με εισήγηση του θα μπορεί να προβλέπει την κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών από έναν ειδικό βοηθό.

Με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ, εγκρίνεται η παροχή παράλληλης στήριξης σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται για μια σχολική χρονιά.


Η γνώμη σας:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...